Begonia Bulwiasta Superba Czerwona 3 Szt.

20,69

Opis

Rodzaj szkodnika: owady latające i biegające Postać preparatu: płytka Opakowanie: karton, 1 szt. Pojemność: 1 szt Stosowanie: Stosować w miejscu występowania owadów. Płytka stopniowo uwalnia opary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, meszki, mole) w pomieszczeniach. Specyfikacja techniczna Rodzaj szkodnika : owady latające i biegające Postać preparatu : płytka Opakowanie : karton, 1 szt. Pojemność : 1 szt Stosowanie : Stosować w miejscu występowania owadów. Wielkość dawki (x g/m²) lub (x ml/m²) : 1 op. / kubatura do 30 m3 (ok.12 m2) przez ok. 2 miesiące. Sposób działania : trujące opary Zapotrzebowanie : zwalczanie Przeznaczenie : Wewnętrzny Środki ostrożności : H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 – Chronić przed dziećmi. P261 – Unikać wdychania par / mgły. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P501 – Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytkli z żywnością, paszą, wodą pitną. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Bezpieczny dla dzieci i zwierząt domowych : Nie Na bazie produktów ekologicznych : Nie

Bros

apacz 50 wg cena, wiciokrzew heckrotta, berberys bez kolców, krzewy pachnące, golteria w doniczce, ziemniak owacja, ręczna kosiarka, koniczyna nasiona, mospilan na tarczniki, tunele foliowe ogrodowe, mieta ananasowa, jarząb torty

yyyyy